Banner Image
basket waiting

Felhasználási feltételek

 
Általános Szerződési Feltételek
Érvényes: 2024-03-28-tól
 
 
1. Általános tudnivalók, feltételek
Bármilyen megrendelést kizárólag a következőkben meghatározott feltételek szerint fogadunk el. Ettől eltérő feltételekre csak külön írásos jóváhagyás vagy szabályozás esetén kerülhet sor.
A megrendeléskor a Vevő és a Bélyegző Expressz Bt. között írásbeli szerződés jön létre, melyet a Bélyegző Expressz Bt. elektronikus rendszerében rögzít, és annak egy példányát a Vevő részére elektronikus úton, a regisztrált e-mail címre el is juttatja a megrendelés visszaigazolásaként. Ettől a szerződéstől elállni a jelen ismertető 9. pontjában foglaltak szerint lehet. A megkötendő szerződés nyelve magyar.
 
A szerződéskötéskor megadott adatokat esetleges adatbeviteli hibák esetén Vásárló jelszavával történő belépése után bármikor módosíthatja, vagy erről telefonon, a 06-1-411-12-12, faxon a 06-1-411-1313 számon írásban rendelkezhet, avagy e-mailben a belyegzo@belyegzoexpressz.hu e-mail címen írásban rendelkezhet.
 
A Bélyegző Expressz Bt-nek nincs tudomása a bélyegzőkészítés szolgáltatással összefüggésbe hozható, létező etikai kódexről, szolgáltatása során a Bélyegző Expressz Blogban ismertetett irányelvek szerint jár el.
 
Vonatkozó törvény: 2001. évi CVIII. törvény 5.§ (1) bekezdés d) és e) pontja szerint:
 
Az elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályok
 
2. Regisztráció
Az áruházban vásárolni csak érvényes regisztrációval lehetséges. Amennyiben a vásárló az áruházban még nincs regisztrálva, a vásárlást befejezése előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
 
3. Területi érvényesség
Kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címet tudunk elfogadni.
 
4. Árak
Valamennyi feltüntetett ár bruttó ár, Ft-ban és ÁFÁ-val együtt értendő.
 
5. Szállítás
A szállítás normál (1 munkanapos) határidő esetén megrendelésenként bruttó 2450,- forint. 
 
A vevő kérésére lehetőség van expressz kiszállításra Budapesten és környékén. Ilyenkor a felmerült plusz költségeket a megrendelő viseli. Az expressz kiszállítási díj megrendelésenként bruttó 5500.- Forint, és csak Budapesten vehető igénybe.
Az expressz kiszállítás Budapest területén belül a munkanapon, munkaidőben, 12 óráig írásban beérkezett megrendelés kézhezvételétől számított 2 órán belül történik.
 
Nem vagyunk kiskereskedés, de lehetőséget biztosítunk az expressz megrendelések átvételére Ügyfélszolgálati Irodánkban (1163 Budapest, Cziráki utca 26., A épület, 1. emelet 113. (volt EMG irodaház) címen.). Az expressz megrendelések átvétele ebben az esetben is kizárólag munkaidőben (munkanapokon 9-17 óra között) történik. Amennyiben a vevő az expressz megrendelt terméket az Ügyfélszolgálati Irodában veszi át, abban az esetben sem expressz felárat nem kell megfizetnie, sem szállítási költséget nem számítunk fel.
 
Szállítás MPL-lel, CSAK magánszemélyeknek, CSAK előre utalás után, 30 napos kézbesítési határidővel bruttó 1990,-Ft.
 
Teljesítés helye minden esetben a csomagszállító szolgálatnak történő átadás helye. A további szállítással járó esetleges veszélyek a vevőt terhelik.
 
6. Garancia
A vevő köteles az általa észrevett mennyiségi vagy minőségi hibát az átvételtől számított 8 napon belül a szállító felé írásban jelezni. Jogos reklamáció esetén eladó köteles a hiányt pótolni (mennyiségi hiba esetén), vagy a hibás árut annak visszaküldésének ellenében kicserélni. A Bélyegző Expressz minden olyan hibát, mely bizonyíthatóan a bélyegző gyártásából eredeztethető, időkorlát nélküli garancia keretében kijavít, vagy az árut kicseréli.
Szállító nem köteles az árut térítésmentesen pótolni vagy cserélni, amennyiben a keletkezett hibát a megrendelő szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk arra az estre, ha a megrendelő hibás adatokat ad meg és hagy jóvá megrendelése során. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredendő hibákért sem.
 
 
A hatályos jogszabály ismertetése:
 
A hibás teljesítés és a kellékszavatosság fogalma
Ha valaki visszterhes (azaz nem ingyenes) szerződést köt, joggal elvárhatja, hogy az általa kifizetett összegért hibátlan szolgáltatást (dolgot, tevékenységet) kapjon. Ezt indokolja a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének elve is. Ezért visszterhes szerződésben a kötelezett helytállni tartozik (szavatol) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok (kellékszavatosság).
 
Általános törvényi kellék, hogy a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában
1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú szolgáltatásokat rendszerint használnak, és
2. rendelkeznie kell azzal a minőséggel, illetve nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos fajtájú szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat, figyelembe véve a szolgáltatás természetét, valamint a kötelezettnek, a gyártónak, az importálónak vagy ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó - különösen reklámban vagy az áru címkéjén megjelenő - nyilvános kijelentését, és
3. alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés időpontjában a kötelezett tudomására hozta, és abba a kötelezett beleegyezett, valamint
4. rendelkeznie kell a kötelezett által adott leírásban szereplő, és az általa a jogosultnak mintaként bemutatott szolgáltatásban lévő tulajdonságokkal.
 
Az egyes szolgáltatásfajtákra, dolgokra nézve speciális jogszabályok további kötelező előírásokat tartalmazhatnak (pl. a szabványok, kötelező minőségi előírások, stb.).
A törvényes kellékek mellett maguk a felek is meghatározhatnak, kiköthetnek lényeges tulajdonságokat, feltételeket, amelyeknek a szolgáltatás meg kell hogy feleljen (szerződéses kellékek).
 
Jogi értelemben hibás a teljesítés, ha
1. a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg akár a jogszabályban, akár a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak;
2. a dolgot szakszerűtlenül szerelték össze és a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős; illetve a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.
 
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Ha azonban a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett (pl. használt vagy "leértékelt" árut vásárolt), a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.
 
A szavatossági igények
A szavatossági igények, amelyek közül a szavatosság jogosultja hibás teljesítés esetén választhat, törvényi sorrendben és feltételekkel a következők:
1. elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
2. ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye .
 
Igényérvényesítés
A választott szavatossági igény érvényesítése elsősorban a kötelezetthez intézett nyilatkozattal történik. A hiba felfedezése után a jogosult a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni, különben a közlés késedelméből eredő kárért felelőssé tehető. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A fogyasztók védelmében az ettől eltérő megállapodás semmis.
A kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részére nézve a jogosultat visszatartási jog illeti meg. Ha a kötelezett a kijavítást nem megfelelő határidőre vállalja, illetve ha nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. Ha a jogosult például kijavítást kér, erről áttérhet árleszállításra vagy kicserélésre stb., de az áttéréssel okozott kárt köteles megtéríteni a kötelezettnek, kivéve ha az áttérésre éppen a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A szavatossági jog érvényesítésével és a kötelezettség teljesítésével, azaz a szerződésszerű állapot megteremtésével összefüggő költségek a kötelezettet terhelik (pl. az anyag-, a munka- és a szállítási költségek). Fogyasztói szerződésben a felek ettől eltérő megállapodása semmis. A dolog kicserélése vagy elállás esetén az addig eltelt időre a jogosult sem használati díjat, sem értékcsökkenést nem köteles fizetni (feltételezve a rendeltetésszerű használatot).
A szavatosság szabályait akkor is alkalmazni kell, ha a szerződésben nem dolog szolgáltatása történik (hanem pl. tevékenység kifejtése). Ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli teljesítését kell érteni.
 
A szavatossági határidők
Szavatossági határidőkre azért van szükség, mert a kötelezett sem tartható végtelen ideig bizonytalanságban helytállási kötelezettsége tekintetében. A törvény elévülési jellegű és jogvesztő szavatossági határidőket tartalmaz.
1. Az általános szavatossági határidő a teljesítéstől számított hat hónap, ami elévülési jellegű. Ebből következően, ha a jogosult igényét a kötelezettnek bejelenti, ez az elévülési idő megszakad, és elölről kezdődik. Ha pedig önhibáján kívüli, menthető okból nem tudja igényét érvényesíteni - így különösen, ha a hiba, jellegénél vagy a dolog természeténél fogva, a hat hónapon belül nem volt felismerhető - további három hónap áll rendelkezésére, hogy igényét érvényesítse.
2. Ha a dolog kötelező alkalmassági ideje (hatósági vagy kötelező műszaki előírásban megszabott legkisebb használhatósági időtartam) hat hónapnál rövidebb, akkor ez a szavatossági határidő.
3. Állat szolgáltatása esetén az igényérvényesítés határideje hatvan nap (állatszavatosság).
4. Fogyasztóvédelmi speciális elévülési idő a teljesítéstől számított két év, az ennél rövidebb elévülési időt megállapító kikötés semmis. Ha azonban a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, de egy évnél kevesebb ez sem lehet.
5. Az általános szavatossági jogvesztő határidő a teljesítéstől számított egy év.
6. Tartós használatra rendelt dolgok esetén a jogvesztő határidő három év, fogyasztói szerződésben az ennél rövidebb határidő kikötése semmis.
7. Ha egyes dolgokra három évnél hosszabb a kötelező alkalmassági idő, a szavatossági igény érvényesítésére ez a jogvesztő határidő az irányadó (pl. egyes építőanyagok, épületgépészeti berendezések stb. esetében).
 
A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban igényét a jogosult csak a dolognak a hiba szempontjából elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, az a dolog egyéb részeire nem terjed ki.
A szavatossági jogokat ugyanabból a jogalapból eredő követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is érvényesíteni lehet.
Ha a kötelezett a dolgot kijavítja, a határidő meghosszabbodik a hiba közlésétől az újbóli rendeltetésszerű használhatóságig terjedő idővel. A dolog vagy egy jelentős részének (fődarabjának) kicserélése esetén pedig a határidő a kicserélt dologra (dologrészre) újból kezdődik.
 
Kártérítés
Az objektív alapú szavatossági igények érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának a megtérítését is követelheti (pl. ha a zárlatos készülék tüzet is okozott). Ilyen esetben azonban - szubjektív felelősségről lévén szó - a kötelezett kimentheti magát, ha bizonyítani tudja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények kielégítési költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett. Erre a viszontkövetelésre a harmadikkal szemben hatvannapos elévülési idő áll rendelkezésre, amit a fogyasztó elsődleges igényének kielégítésétől kell számítani, de ez az igény is legfeljebb az előző kötelezett teljesítésétől számított öt éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. Szerződésláncolat esetén az előző kötelezett e határidők megfelelő alkalmazásával járhat el az őt megelőző kötelezettel szemben.
A jótállás és a szavatosság
Gyakori eset, hogy a kötelezett a hibátlan teljesítésért a szavatosságon túlmenően jótállást is (garanciát) vállal, illetőleg jogszabály alapján jótállásra köteles. Míg szavatosság esetén a fogyasztónak nem minősülő jogosultnak kell bizonyítania, hogy teljesítéskor a szolgáltatás hibás volt, jótállás és fogyasztói szerződésben érvényesített szavatosság esetén erre nincs szükség, mivel a bizonyítási teher itt fordított: a jótállónak (fogyasztói szerződés kötelezettjének) kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha ez a bizonyítás sikerül, mentesül a felelősség alól, ha nem, akkor szigorúbb felelősséggel tartozik. A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően alkalmazni kell.
 
Forrás: Magyarország.hu
 
7. Felelősség
Vevőnek tekintettel kell lennie arra, hogy technikai okokból adódó rendszerhibák és kimaradások előfordulhatnak. Az eladó semmilyen felelősséget nem vállal az Online-Shop korlátlan rendelkezésre állásáért.
Eladó semmilyen felelősséget nem vállal a szállítási határidőkre vonatkozóan (csak az áru feladásának időpontját tudjuk garantálni), kivéve, ha az átvétel az eladó telephelyén történik, vagy ha a szállítási határidőt külön megállapodás szabályozza.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az Internet nyilvánosságának következtében az azon keresztül történő adat és információ átvitelből adódó kockázatok a vevőt terhelik.
Semmilyen felelősséget nem vállalunk azon weboldalak tartalmáért, melyeket linkeken keresztül a mi oldalunkról el lehet érni.
 
8. Fizetési feltételek
Eltérő szabályozás vagy szerződés hiányában a fizetés kizárólag utánvéttel történhet.
Az Eladónak jogában áll nagy értékű megrendelés esetén előlegszámlát kiállítáni a Vevő részére, mely értékének kiegyenlítéséig az Eladó a teljesítést felfüggesztheti.
 
9. Lemondás, visszalépés a rendeléstől (Az elállás joga)
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mail-en vagy telefonon, az eladó ügyfélszolgálatán. Az elállást mindenképpen szükséges írásban is megerősíteni. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó kár megtérítése a Vevőt terheli. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni a leszállított termék „szolgáltatás részével” kapcsolatban (gumilemez, szövegklisé, gravírozás esetén a termék is). Szintén nem vonatkozik az elállás lehetősége azokra a termékekre, melyek kifejezetten az adott megrendelőnek készültek, később más vevőnek újra nem értékesíthetők.
Amennyiben jelen pontban felsorolt „termékekről” kipróbálás, használat után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, úgy adathiba (a Bélyegző Expressz hibájából feltüntetett téves adat a szöveglemezen) a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosít az eladó. A bélyegzőház hibájára időkorlát nélküli garanciát vállalunk. A bélyegzőház hibái közé nem tartoznak bele a szennyeződések, a nem rendeltetésszerű használat során keletkezett károk, valamint nem tartozik bele a festékpárnából a festék kifogyása sem.
 
10. Visszaküldés költségei
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
 
11. Rendelkezésre állás fenntartása, helyettesíthetőség
Amennyiben a vevő által megrendelt termék már megszűnt, vagy időszakosan nem szállítható, az eladó jogosult azt a megrendelővel történő egyeztetés alapján az eredetileg megrendelt termékkel árban és minőségben is megfelelő termékkel helyettesíteni.
 
12. Az áru tulajdonjoga
Az áru annak kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.
 
13. Adatvédelem
A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden regisztrált ügyfélnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
Eladó a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó az általa tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek tovább semmilyen célból nem adja.
 
14. Csomagolás
Eladó köteles biztosítani az áru sérülésmentes szállításához szükséges csomagolást.
 
15. Illetékesség
Vitás kérdésekben a magyar kereskedelmi jog a mérvadó és a Pesti Kerületi Bíróság az illetékes.
 
16. Az üzemeltető közleménye
A megállapodás szabadságához fűződő jogunkat fenntartva elutasítunk minden
 
·         rasszista
·         kisebbségellenes
·         idegenellenes
·         szexista
·         nő-/férfiellenes
·         erőszakot dicsőítő
·         erőszakot felmentő
·         szélsőjobboldali,
·         neonáci,
·         tiltott önkényuralmi jelképeket hirdető,
·         jogtalan állami-jelkép használatot megvalósító megbízást.
 
 
 
5. §
(1) Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó ajánlat elküldését megelőzően a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint egyéb jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségén túlmenően az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:
a) azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;
b) arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e; 
c) az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;
d) a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről;
e) arról a — szolgáltatási tevékenységére vonatkozó — magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.
 
Cookie-k
A webáruház a belépés és/vagy regisztráció, valamint a megrendelés során cookie-kat helyez el a megrendelő számítógépén. Ezeket a cookie-kat kizárólag arra használja a webáruház, hogy a megrendelési folyamatot végigkövethetővé tegye, a félbehagyott, más időpontban folytatni kívánt megrendelés adatait a Vevő érdekében és csak az ő számára elérhetően tárolni tudja. Semmilyen személyes adatot, továbbá semmilyen, a Felhasználó azonosítására alkalmas adatot harmadik fél részére a Felhazsnáló kifejezett hozzájárulása nélkül nem adunk ki. A cookie-k alkalmazása kizárólag a hibátlan működtetés érdekében történik, ezeket semmilyen más célra sem a Bélyegző Expressz, sem harmadik fél nem tudja felhasználni, és nem is használja fel.
 
 
Bélyegző Expressz Bt.

Iroda és ügyfélszolgálat:
1163 Budapest, Cziráki utca 26., A épület, 1. emelet 113. (volt EMG irodaház) címen.


Tel.: 1/411-1212
Email: belyegzo@belyegzoexpressz.hu
Honlap: https://belyegzoexpressz.hu

Adószámunk: 20682905-2-41
Cégjegyzékszám: 01-06-732816 (Fővárosi Cégbíróság)

(Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. Főépület, 1. emelet 115.)

Kapcsolattartó és a céget képviseli: Horváth Attila